Nawigacja

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

przedszkole-drawsko.edupage.org/


Drawsko Pomorskie: Dostawa warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim
Numer ogłoszenia: 21724 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole , ul. Obrońców Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 363 27 23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole-drawsko.edupage.org/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw do Przedszkola w Drawsku Pomorskim zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Ilości podane w załączniku do SIWZ są ilościami szacunkowymi a ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku. 3. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w ramach wartości brutto zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia według potrzeb Zamawiającego przez cały okres jej trwania. 6. Dostawy częściowe - sukcesywne uruchamiane będą przez Zamawiającego telefonicznie. 7. Realizacja dostaw odbywać się będzie codzienne od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 7:30, nie później niż następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania. 8. Dostawy mają być realizowane do dwóch lokalizacji: budynku Przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49 w Drawsku Pomorskim oraz budynku Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a w Drawsku Pomorskim, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 9. Dostawy odbywać się będą w dni nauki szkolnej. Zamawiający w okresie 01.07.2014 do 31.07.2014 przewiduje przerwę w dostawach do Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a, a w okresie od 01.08.2014 do 31.08.2014 do przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49. 10. Dostawa warzyw i owoców realizowana będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości, tj. świeżych, w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia. 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty odpowiednim transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych artykułów spożywczych. Opakowania muszą być nieuszkodzone i czyste. 14. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przy dostawie okazać decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środku transportu do przewozu określonych artykułów spożywczych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach gdy są one wymagane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego, b) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu wykonywanych dostaw , c) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostawy, e) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, f) pozostałe zmiany: - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przedszkole-drawsko.edupage.org/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole w Drawsku Pomorskim ul. Obrońców Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Przedszkole w Drawsku Pomorskim ul. Obrońców Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie sekretariat (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Przedszkole w Drawsku Pomorskim

ul. Obrońców Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I        Opis przedmiotu zamówienia;

Rozdział II       Termin wykonania zamówienia/gwarancja i rękojmia za wady;

Rozdział III     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Rozdział IV       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział V        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;

Rozdział VI       Wadium;

Rozdział VII     Forma oferty;

Rozdział VIII   Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział IX      Oferty wspólne;

Rozdział X        Jawność postępowania;

Rozdział XI      Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XII     Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XIII   Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XIV    Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XV      Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

 

Załączniki:

                        Załącznik nr 1 – informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy;

                        Załącznik nr 2 – oferta cenowa

                        Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                        Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

                        Załącznik nr 5 – wzór umowy;

                  

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

           

 

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw do Przedszkola w Drawsku Pomorskim zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 do SIWZ.

Kod CPV:

03220000-9 warzywa, owoce i orzechy

 

 1. Ilości podane w załączniku do SIWZ są ilościami szacunkowymi a ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w ramach wartości brutto zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcę.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia według potrzeb Zamawiającego przez cały okres jej trwania.
 5. Dostawy częściowe – sukcesywne uruchamiane będą przez Zamawiającego  telefonicznie.  
 6. Realizacja dostaw odbywać się będzie codzienne od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 7:30, nie później niż następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania.
 7. Dostawy mają być realizowane do dwóch lokalizacji: budynku Przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49 w Drawsku Pomorskim oraz budynku Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a w Drawsku Pomorskim, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
 8. Dostawy odbywać się będą w dni nauki szkolnej. Zamawiający w okresie 01.07.2014 do 31.07.2014 przewiduje przerwę w dostawach do Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a, a w okresie od 01.08.2014 do 31.08.2014 do przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49.
 9. Dostawa warzyw i owoców realizowana będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Dostawa oznacza  dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości, tj. świeżych, w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia.
 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty odpowiednim transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami  pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych artykułów spożywczych. Opakowania muszą być nieuszkodzone i czyste.
 13. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przy dostawie okazać decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środku transportu do przewozu określonych artykułów spożywczych.

                       

ROZDZIAŁ II Termin wykonania zamówienia / gwarancja i rękojmia za wady

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

 

ROZDZIAŁ III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia;

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku;

 1. Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 ppkt 1 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, pozostałe warunki podane w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca lub Wykonawcy łącznie

 

ROZDZIAŁ IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy zagraniczni

 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz;
 2. aktualny odpis z  właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i   informacji o  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w  oparciu o  art.  24 ust.   1 pkt  2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2 w odniesieniu do tych podmiotów.
  2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada:
 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. dokumenty dotyczące w szczególności:
 1. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 2. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
  1. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 rozdziału III, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz;
  1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 w ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
 1. oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz;

            w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach gdy są one wymagane

 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 2d, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 6. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
  przez zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ V  Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający informuje, iż Przedszkole jest czynne w następujących dniach (roboczych)

od poniedziałku do środy           od 7:00 do 15:00

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty email, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
 2. modyfikacje treści siwz,
 3. wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
 4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
 5. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
 6. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 7. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 24b ust. 1 ustawy,

 

 1. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
 2. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
 3. informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 4. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 5. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 6. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
 7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
 8. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 9. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
  oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
  1. Anna Lisiecka tel. 94 363 27 23 w godzinach urzędowania Zamawiającego, fax (94 363 27 23, adres email przedszkole.drawsko@o2.pl ;
 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.
 9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII Forma oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem lub niniejszą SIWZ.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

 1. Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 49, 78-500  Drawsko Pomorskie, , przetarg nieograniczony, "oferta na Dostawę warzyw i owoców" oraz „nie otwierać przed 28.01.2014 r. przed godz. 11:15” - bez nazwy i oznaczenia wykonawcy;
 2.  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

 

ROZDZIAŁVIII Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 1.  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII pkt 15 ppkt 1)
  z dopiskiem „wycofanie”.
 2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
  za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 

ROZDZIAŁ IX Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np. : odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK, informacja w sprawie grupy kapitałowej, itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 2.  jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
 3. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 4. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
 1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
 2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 2. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ X Jawność postępowania

 

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503  z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w Przedszkolu w Drawsku Pomorskiem, ul. Obrońców Westerplatte 49, w sekretariacie, w terminie do dnia 28.01.2014 r. do godz. 11:00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
  oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2014 r. o godz. 11:15 w Przedszkolu w Drawsku Pomorskiem, ul. Obrońców Westerplatte 49, sekretariat (partner).
 5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.
 6. Informacje, o których mowa w pkt 5 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

 

ROZDZIAŁ XII Sposób obliczenia ceny oferty

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca określa:
 1. cenę jednostkową każdego z wymienionych produktów;
 2. cenę brutto każdego z wymienionych produktów przemnożoną przez szacowaną ilości zamówienia;
 3. cenę brutto realizacji zamówienia stanowiącą sumę cen określonych w ppkt 2.
  1. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
  2. Cena ofertowa jak i ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, w szczególności: koszt podatek VAT, transport, załadunek i wyładunek z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, opłaty, ewentualne upusty, itp..
  3. Wartości wszystkich cen w formularzu ofertowym należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z zachowaniem zasady :
 1. jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie o wartości z przedziału (od 1 do 4) – należy zaokrąglić w dół np.: 0,824 = 0,82
 2. jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie o wartości z przedziału (od 5 do 9) – należy zaokrąglić w górę np.: 0,825 = 0,83
 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

Cena = najniższa oferowana wartość / wartość badanej oferty x 100 pkt

                       

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
 8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
 9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
  przed upływem terminu składania ofert,
 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                                       w szczególności wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego,
 2. zmniejszenie lub  zwiększenie zakresu wykonywanych dostaw ,
 3. aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów,
 4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostawy,
 5. zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami                                  i kwalifikacjami,
 6. pozostałe zmiany:

- zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

 1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

Zgodnie  z art.  od  179  do  198g  ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcom a także i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w tych przepisach.

 

 

 

pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Ja (My), niżej podpisany (ni)................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim

 

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym  informuję, że:

1. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)[1]

2. Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:[2]

L.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy  kapitałowej

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................             .............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

[1] Niepotrzebne skreślić

[2] Należy wypełnić, gdy dotyczy

 

Załącznik nr 2 do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

OFERTA CENOWA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

 

REGON............................................................................ Nr NIP  ..........................................................................

 

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

 

e-mail  .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim

 

składam(y) niniejszą ofertę:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

 

lp.

nazwa

jednostka miary

ilość

cena jednostkowa netto [zł]

cena jednostkowa brutto [zł]

Wartość (ilość x cena jednostkowa brutto) [zł]

1

marchew

kg

2200

 

 

 

2

pietruszka

kg

750

 

 

 

3

seler

kg

850

 

 

 

4

cebula

kg

700

 

 

 

5

por

szt

1000

 

 

 

6

ziemniaki

kg

8000

 

 

 

7

pomidor

kg

200

 

 

 

8

ogórek świeży

kg

300

 

 

 

9

ogórek kiszony

kg

300

 

 

 

10

kapusta świeża biała

szt

600

 

 

 

11

kapusta pekinka

szt

200

 

 

 

12

kapusta kiszona

kg

350

 

 

 

13

kapusta włoska

szt

100

 

 

 

14

papryka świeża

kg

100

 

 

 

15

szczypior

pęczek

500

 

 

 

16

sałata

szt

250

 

 

 

17

rzodkiewka

pęczek

150

 

 

 

18

buraczki czerwone

kg

350

 

 

 

19

pieczarki

kg

100

 

 

 

20

brokuł

szt

100

 

 

 

21

cytryna

kg

80

 

 

 

22

jabłka

kg

100

 

 

 

23

gruszki

kg

550

 

 

 

24

banan

kg

1000

 

 

 

25

mandarynka

kg

400

 

 

 

26

pomarańcza

kg

150

 

 

 

27

kiwi

kg

200

 

 

 

28

winogron

kg

150

 

 

 

29

kalafior

szt

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 1. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.

 

 1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

 1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

Na ofertę składają się :

 1. ...................................
 2. ...................................
 3. ...................................
 4. ...................................
 5. ...................................

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców

Załącznik nr 3 do siwz

 

                                                                                                         

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

 

 1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

 

 1. posiada wiedzę i doświadczenie,

 

 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UMOWA NR …………………………..

zawarta w dniu ……………… 2014 r. w Drawsku Pomorskim pomiędzy:

Przedszkolem w Drawsku Pomorskim z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 49działającym przez Dyrektora Lidię Sawkę

zwaną dalej „Zamawiającym”,

 

a

…………………………………………………………………………………………………...

w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

 

§1

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Przedszkola w Drawsku pomorskim.
 2. SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§2

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw szczegółowo opisanych w załączniku  do niniejszej umowy.
 2. Ilości podane w załączniku do niniejszej umowy są ilościami szacunkowymi a ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku.
 3. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w ramach wartości brutto zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcę.

 

§3

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy według potrzeb Zamawiającego przez cały okres jej trwania.
 3. Dostawy częściowe – sukcesywne uruchamiane będą przez Zamawiającego  telefonicznie.  
 4. Realizacja dostaw odbywać się będzie codzienne od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 7:30, nie później niż następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania.
 5. Dostawy mają być realizowane do dwóch lokalizacji: budynku Przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49 w Drawsku Pomorskim oraz budynku Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a w Drawsku Pomorskim, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
 6. Dostawy odbywać się będą w dni nauki szkolnej. Zamawiający w okresie 01.07.2014 do 31.07.2014 przewiduje przerwę w dostawach do Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a, a w okresie od 01.08.2014 do 31.08.2014 do przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49.
 7. Dostawa warzyw i owoców realizowana będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Dostawa oznacza  dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości, tj. świeżych, w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty odpowiednim transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami  pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych artykułów spożywczych. Opakowania muszą być nieuszkodzone i czyste.
 11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przy dostawie okazać decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środku transportu do przewozu określonych artykułów spożywczych.

 

 

§4

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.
 2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt towaru, transportu, opakowania, czynności związanych z przegotowaniem dostawy, koszt załadunku i rozładunku, podatki itp.
 3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty:…………………………
 4. Wynagrodzenie za wykonane dostawy płatne będzie po każdej dostawie częściowej na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenie do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

 

§5

 1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być dobrej jakości, tj. świeży w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia.
 2. W razie stwierdzenia wady w dostarczonym przedmiocie umowy, niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy lub w przypadku, gdy przedmiot umowy jest przeterminowany, Zamawiający niezwłocznie złoży pisemną reklamację.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, będzie wyraźnie wskazywać wady dostarczonego przedmiotu umowy lub niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem umowy towaru na wolny od wad lub na zgodny z przedmiotem umowy, w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Odbiór zareklamowanego towaru nastąpi przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
 7. Wykonawca w sytuacji opisanej w ust. 6 zobowiązany będzie zwrócić różnicę w cenie zakupionych towarów (ponad cenę wynikającą z umowy).

 

 

§6

 1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust 3 niniejszej umowy.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za każdy przypadek niedostarczenia w terminie partii towaru w wysokości 200 zł za każdy przypadek.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

 

§7

 

 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów.
 3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.  

 

       

               ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR …………………………..

zawarta w dniu ……………… 2014 r. w Drawsku Pomorskim pomiędzy:

Przedszkolem w Drawsku Pomorskim z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 49działającym przez Dyrektora Lidię Sawkę

zwaną dalej „Zamawiającym”,

 

a

…………………………………………………………………………………………………...

w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

 

§1

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Przedszkola w Drawsku pomorskim.
 2. SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

§2

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw szczegółowo opisanych w załączniku  do niniejszej umowy.
 2. Ilości podane w załączniku do niniejszej umowy są ilościami szacunkowymi a ilość zamawianych asortymentów może odbiegać od podanych w załączniku.
 3. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w ramach wartości brutto zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcę.

 

§3

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy według potrzeb Zamawiającego przez cały okres jej trwania.
 3. Dostawy częściowe – sukcesywne uruchamiane będą przez Zamawiającego  telefonicznie.  
 4. Realizacja dostaw odbywać się będzie codzienne od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 7:30, nie później niż następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania.
 5. Dostawy mają być realizowane do dwóch lokalizacji: budynku Przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49 w Drawsku Pomorskim oraz budynku Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a w Drawsku Pomorskim, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
 6. Dostawy odbywać się będą w dni nauki szkolnej. Zamawiający w okresie 01.07.2014 do 31.07.2014 przewiduje przerwę w dostawach do Przedszkola przy ul. Chrobrego 4a, a w okresie od 01.08.2014 do 31.08.2014 do przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte 49.
 7. Dostawa warzyw i owoców realizowana będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Dostawa oznacza  dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości, tj. świeżych, w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty odpowiednim transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami  pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych artykułów spożywczych. Opakowania muszą być nieuszkodzone i czyste.
 11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przy dostawie okazać decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środku transportu do przewozu określonych artykułów spożywczych.

 

 

§4

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.
 2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt towaru, transportu, opakowania, czynności związanych z przegotowaniem dostawy, koszt załadunku i rozładunku, podatki itp.
 3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty:…………………………
 4. Wynagrodzenie za wykonane dostawy płatne będzie po każdej dostawie częściowej na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenie do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

 

§5

 1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być dobrej jakości, tj. świeży w pierwszym gatunku z właściwym terminem przydatności do spożycia.
 2. W razie stwierdzenia wady w dostarczonym przedmiocie umowy, niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy lub w przypadku, gdy przedmiot umowy jest przeterminowany, Zamawiający niezwłocznie złoży pisemną reklamację.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, będzie wyraźnie wskazywać wady dostarczonego przedmiotu umowy lub niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem umowy towaru na wolny od wad lub na zgodny z przedmiotem umowy, w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Odbiór zareklamowanego towaru nastąpi przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
 7. Wykonawca w sytuacji opisanej w ust. 6 zobowiązany będzie zwrócić różnicę w cenie zakupionych towarów (ponad cenę wynikającą z umowy).

 

 

§6

 1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust 3 niniejszej umowy.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za każdy przypadek niedostarczenia w terminie partii towaru w wysokości 200 zł za każdy przypadek.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

 

§7

 

 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów.
 3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.  

 

       

               ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

 

 

Załącznik nr 4 do siwz

 

                                                                                                         

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola w Drawsku Pomorskim

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................                       ...............................................................................................

                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole w Drawsku Pomorskim
  ul. Obrońców Westerplatte 49
  78-500 Drawsko Pomorskie
  ul. Chrobrego 4a
  78-500 Drawsko Pomorskie
 • 94 3632723 - ul. Obr. Westerplatte 49
  94 3632277 - ul. Chrobrego 4a

Galeria zdjęć